title infor 01

วิธีการสร้างเว็บเพจ

เว็บไซต์ที่เราเห็นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายนั้น ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น เช่น ภาษา HTML โดยในปัจจุบันนี้มีวิธีการสร้างเว็บเพจในแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป คือ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีอยู่ เช่น โปรแกรม Adobe Dreamweaver , Microsoft FrontPage เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยทำให้เราสามารถสร้างเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์เลย มีรูปแบบการใช้งานคล้ายกับการสร้างงานด้วยโปรแกรมชุด Office ข้อดีคือง่าย รวดเร็ว แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ 
2. การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) เป็นระบบที่นำช่วยสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ผู้ใช้งานอาจจะไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก เพราะชุดโปรแกรมใน CMS จะช่วยดำเนินการให้เกือบทั้งหมด โดยผู้พัฒนา CMS ได้สร้างชุดคำสั่ง โค้ดโปรแกรม โมดูลการทำงานต่าง ๆ ขั้นมาสำเร็จแล้ว ผู้ที่นำ CMS มาใช้งานเพียงนำมากำหนดค่าคุณสมบัติ และใส่เนื้อหาเว็บไซต์ลงไป ปรับแต่งความสวยงาม เพียงเท่านี้ก็จะได้เว็บไซต์ตามต้องการ ผู้ให้บริหาร CMS ในปัจจุบัน ได้แก่ Joomla , WordPress, Drupal เป็นต้น และที่ำสำคัญคือเป็นบริหารแบบฟรี และมีการ Update เป็นระยะ ๆ
3.การสร้างเว็บเพจขึ้นเอง เป็นวิธีการที่ผู้สร้างเว็บเพจจะต้องศึกษา และสร้างโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นเอง โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้
  • ภาษา HTML เป็นภาษาพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะ เป็นภาษาที่เว็บเบราว์เซอร์สามารถเข้าใจได้ดีที่สุด และแสดงผลได้เร็วที่สุด
  • ภาษา XML เป็นภาษาหรือชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของโครงสร้างข้อมูลทำให้การจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลจากแอพพลิเคชันต่าง ๆ จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • ภาษา JSP เป้นเทคโนโลยีการเขียนสคริปต์บนเว็บที่ใช้ภาษา Java เป็นหลักสามารถทำงานได้โดยไม่ขึ้นอยุ่กับซอฟต์แวร์รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
  • ภาษา PHP เป็นภาษาที่มีโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา C , Java , Perl เป็นภาษาที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมและแสดงผลออกมาในรูปแบบของเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML โดยเป็นส่วนที่่ใช้ในการคำนวณ ประมวลผล เก็บค่า และทำตามคำสั่งต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อกับฐานข้อมูล