รูปแบบของ CSS

CSS (Cascading Style Sheets) จะเกิดขึ้นจากคำสั่งในการกำหนดรูปแบบหนึ่งคำสั่งหรือมากกว่า ที่อธิบายถึงลักษณะที่แต่ละองค์ประกอบนั้นจะถูกแสดงออกมา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ Selector และ Declaration

Selector เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดองค์ประกอบที่จะจัดรูปแบบ ซึ่งอาจจะเป็นแท็กคำสั่ง (แท็กคำสั่งในภาษา HTML) ที่ต้องการจัดรูปแบบ หากมีมากกว่า 1 แท็ก ให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,)  
Declaration เป็นส่วนของรูปแบบที่กำหนด ซึ่งกำหนดเป็นคู่ระหว่าง ตัวคุณสมบัติ (Property) กับค่าของคุณสมบัติ (Value) โดยคั่นกันด้วยเครื่องหมายโคล่อน (:) และเว้นวรรค ปิดท้ายทุกคู่ด้วยเครื่องหมายเซมิโคล่อน (;) หากมีมากกว่า 1 คุณสมบัติสามารถเขียนต่อกันไปได้ หรืออยู่ในรูปแบบของ Declaration Block ภายใต้เครื่องหมายวงเล็บปีกกา {...}

ตัวอย่างเช่น การจัดรูปแบบแท็ก h3 (แท็กคำสั่งในภาษา HTML) ให้แสดงผลข้อความด้วยสีเขียว ดังนี้