ลักษณะของภาษา HTML

องค์ประกอบของภาษา HTML สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความทั่วไป ๆ และส่วนที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบของข้อความที่แสดง ซึ่งเราเรียกคำสั่งนี้ว่า "แท๊ก (Tag)" โดย แท็กคำสั่งของ HTML จะอยู่ในเครื่องหมาย < และ > ซึ่งมีหลักในการเขียน ดังนี้
 • รูปแบบของแท็กจะแยกเป็น 2 ส่วน โดยจะต้องมีส่วนเริ่มต้นของแท็ก เรียกว่า "แท็กเปิด" และส่วนจบของแท็ก เรียกว่า "แท็กปิด" โดยส่วนของแท้กปิดจะต้องมีเครื่องหมาย Slash (/) ตัวอย่างดังนี้

  ในกรณีที่เราต้องการใช้แท็กซ้อนกันมากกว่า 1 แท็ก เราจะต้องใช้แท็กปิด ปิดแท็กในสุดก่อน แล้วจึงใส่ปิดแท็กอื่น ๆ ตามลำดัง ดังเช่นตัวอย่างนี้

 • บางแท๊กอาจจะไม่ต้องมีแท๊กปิดก็สามารถใช้งานได้ เช่น <br>
 • สามารถพิมพ์แท็กด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือ ตัวพิมพ์ใหญ่ได้ จะมีความหมายเหมือนกัน เช่น <title> และ <TITLE> มีความหมายในคำสั่งเดียวกัน
 • บางแท็กจะมีตัวกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้กับแท็ก เรียกว่า แอททริบิวท์ (Attribute) และค่าที่ถูกกำหนดให้ใช้ในแท็ก (Value) โดยจะเขียนไว้หลังแท็ก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  แท็ก (Tag)  font  แท็กสำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษร 
  แอททริบิวส์ (Attribute)  size กำหนดคุณสมบัติขนาดตัวอักษร
  ค่าที่กำหนดให้ใช้ (Value)  ค่าขนาดตัวอักษร