การสร้างตารางด้วยคำสั่ง HTML

คำสั่งสำหรับการสร้างตารางในภาษา HTML ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ ดังนี้
เริ่มจากแท็กคำสั่ง <table> ซึ่งเป็นคำสั่งเริ่มต้นที่กำหนดให้มีการสร้างตารางลงในหน้าเว็บเพจในตำแหน่งที่ต้องการ และแอททริบิวส์ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการกำหนดคุณสมบัติให้กับตาราง และส่วนอื่น ๆ ของตารางได้

แท็กคำสั่ง <table> (สร้างตาราง)

แอททริบิวสต์ align [จัดตำแหน่งแนวนอน] กำหนดค่า {left , right , center}

แอททริบิวสต์ valign [จัดตำแหน่งแนวตั้ง] กำหนดค่า {tob , middle , bottom}

แอททริบิวสต์ border [กำหนดเส้นขอบ] กำหนดค่าโดยระบุตัวเลขบอกความหนาเป็นพิกเซล

แอททริบิวสต์ bgcolor [กำหนดสีของพื้นหลัง] กำหนดค่าโดยใช้รหัสสีเลขฐานสิบหก หรือชื่อสีมาตรฐาน 

แอททริบิวสต์ cellpadding [กำหนดระยะเว้นขอบภายในของเซลล์] กำหนดค่าด้วยตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล

แอททริบิวสต์ cellspacing [กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์] กำหนดค่าด้วยตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล

แอททริบิวสต์ height [กำหนดค่าความสูง] กำหนดค่าด้วยตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล หรือเปอร์เซ็นต์

แอททริบิวสต์ width [กำหนดค่าความกว้าง] กำหนดค่าด้วยตัวเลขมีหน่วยเป็นพิกเซล หรือเปอร์เซ็นต์

แท็กคำสั่ง <th> (สร้างหัวตาราง)

เป็นคำสั่งกำหนดส่วนหัว หรือชื่อหัวเรื่องให้กับแถวแรกของตาราง ซึ่งแท็กคำสั่งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กับทุกตาราง

แท็กคำสั่ง <tr> (สร้างแถวในตาราง)

เป็นคำสั่งกำหนดแถว (Row) ของตาราง

แท็กคำสั่ง <td> (สร้างคอลัมน์ในแถว)

เป็นคำสั่งกำหนดคอลัมน์ (Column) ในแต่ละแถว


ตัวอย่าง การสร้างตารางด้วยโค้ดภาษา HTML และลักษณะตารางที่ได้