การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Link)

ในเว็บไซต์ (Web site) ประกอบด้วยเว็บเพจ (Web page) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันป็นจำนวนมาก จึงมีจุดเชื่อมต่อ หรือ ลิงค์ (Link) เพื่อช่วยให้ไปถึงหน้าที่เราต้องการ หรือออกไปยังเว็บไซต์อื่นได้ทันที ลิงค์จะบอกถึงเป้าหมาย (URL) ที่จะไปอย่างชัดเจน เพียงคลิกที่ลิงค์ บราวเซอร์จะดึงสิ่งที่ต้องการให้ทันที เรามักจะเห็นลิงค์อย่างชัดเจนที่หน้าหลัก (Home page) ซึ่งป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ ซ่ึ่งจะมีลิงค์จำนวนมากเชื่อมไปยังหน้าอื่น ๆ และนอกจากนี้ในหน้าเพจอื่น ๆ ก็ยังมีลิงค์อีกเช่นกันเพื่อเชื่อมไปยังหน้าอื่น ๆ หรือในหน้าเดียวกัน การเชื่อมโยงเว็บเพจนี้ เป็นหลักการของการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาในยุคเริ่มต้น ด้วยวัตถุประสงค์จะเชื่อมโยงไปยังเอกสารแบบไฮเปอร์แท็ก (Hypertext) อื่น ๆ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้หน้าเพจข้อมูล ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายมาจนถึงปัจจุบันนี้

จุดเชื่อมโยง (Link) หรือ ลิงค์ ควรมีลักษณะพิศษให้เห็นชัดเจน อาจจะสร้างด้วยข้อความ หรือรูปภาพก็ได้ เพื่อสื่อให้เห็นว่าจุดนั้นคือลิงค์ ที่พร้อมจะทำงานทันทีเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งของลิงค์นั้น ๆ จะต้องมีลักษณะพิเศษ เช่นการเปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาด หรืออื่น ๆ ที่ให้แตกต่างอย่างชัดเจนจากปกติ ลิงค์มีการใช้งานหลายลักษณะ เช่นมีเพียงอันเดียว หรืออยู่รวมกันเป็นชุด เพื่อทำงานร่วมกันในรูปแบบของเมนู (Menu) หรือ Tab ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในลักษณะใด ลิงค์ก็ยังคงใช้หลักการทำงานเดียวกันเสมอ คือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน้าต่าง ๆ

link model

ส่วนประกอบของการเชื่อมโยง

การเชื่อมโยงประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ

1. จุดเชื่อมโยง (Link) เป็นส่วนของเอกสารที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น  ซึ่งส่วนของเอกสารที่จะใช้เป็นจุดเชื่อมโยงนี้อาจเป็นข้อความ หรือรูปภาพก็ได้

2. เป้าหมาย (Target) เป็นส่วนที่เรากำหนดให้มีการเชื่อมโยงไปถึงเมื่อมีการคลิกที่จุดเชื่อมโยงนั้น ซึ่งเป้าหมายนี้อาจอยู่ในเว็บเพจเดียวกัน คนละเว็บเพจ หรือเป็นเครื่องให้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตก็ได้