โครงสร้างพื้นฐานของ HTML

โครงสร้างหลักของภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 บรรทัดแรกสุดของเอกสาร HTML เป็นการประกาศชนิดของเอกสาร หรือ Document Type Declaration (DTD) หรือเรียกว่า การประกาศ DOCTYPE ซึ่งจะเป็นการบอกถึงรุ่นของ HTML (หรือ XHTML) ที่เราใช้ และยังบอกให้เบราว์เซอร์รู้ด้วยว่าต้องแปลคำสั่งในส่วนถัดมาอย่างไร 

ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่เริ่มต้นด้วยแท็กแรกของภาษา HTML คือ แท็ก <html> ซึ่งจะบอกว่านี่่คือภาษา HTML โดยจะใส่แท็กนี้ที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร และจุดสุดท้ายของเอกสาร (ดังแสดงในภาพโครงสร้างภาษา HTML)

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนกำหนดรายละเอียดหัวเอกสาร HTML ซึ่งโครงสร้างของเอกสาร HTML จะเรียงลำดับชั้น และเอกสารส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนหัวของเอกสาร ดังเราจะกำหนดส่วนหัวของเอกสารต่อจากแท็กคำสั่ง <html> ทันที โดยใช้แท็ก <head> ในการกำหนดจุดเริ่มต้นของส่วนหัว และปิดท้ายด้วยแท็ก </head> ที่จุดสิ้นสุดของส่วนหัว สำหรับข้อกำหนดที่จะนำมาใส่ลงในส่วนหัวของเอกสารนี้ จะประกอบด้วย

  • กำหนดชื่อเว็บเพจ โดยใช้แท็ก <title> ชื่อเว็บเพจ </title> ซึ่งข้อความภายในแท็กนี้จะเป็นชื่อหัวเรื่องเว็บเพจ โดยจะแสดงบน Title bar ของ เว็บเบราว์เซอร์ สามารถกำหนดได้ความยามไม่เกิน 64 ตัวอักขระ 
  • การกำหนดรูปแบบของข้อความเลเอาต์ในหน้าเว็บเพจ ที่เรียกว่า สไตล์ซีต (Stylesheet)
  • การกำหนดชุดข้อมูลที่ใช้ในเว็บเพจ หรืออื่น ๆ ภายใต้แท็ก <mata> เช่นการกำหนดชุดอักขระสำหรับภาษาไทย เป็นต้น
  • การแทรกหรือใส่สคริปต์โปรแกรม เช่น JavaScript เป็นต้น

ส่วนที่ 4 เป็นส่่วนที่ใช้ในการกำหนดเนื้อหาของเว็บเพจที่จะแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตาราง และการเชื่อมโยงต่าง ๆ โดยใช้แท็กคำสั่ง <body> กำหนดเป็นจุดเริ่มต้นของส่วนเนื้อหาต่อจากแท็ก </head> และสิ้นสุดส่วนเนื้อหาด้วยแท็ก </body> (ดังแสดงในภาพโครงสร้างภาษา HTML)

โครงสร้างภาษา HTML