ตารางบนหน้าเว็บเพจ

ตาราง (Table) มีการใช้งานอยู่เสมอในหน้าเว็บเพจ (Web page) ทั่ว ๆ ไปเป็นอีกวิธีหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลบนหน้าเว็บเพจ เพื่อทำให้ผู้ชมเว็บไซต์ สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าการวางข้อความแบบร่ายยาวไปตามพื้นที่ของหน้าเว็บเพจ 

โครงสร้างของตาราง

การสร้างตารางนี้จะเหมาะสำหรับในกรณีที่มีข้อมูลจำนวนมาก โดยข้อมูลแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะของแนวแถว (Row) และแนวคอลัมน์ (Column) โดยส่วนของตัวตารางจะมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนเก็บข้อมูลในแนวนอนเรียกว่าแถว (Row) และส่วนเก็บข้อมูลในแนวตั้งเรียกว่า คอลัมน์ (Colume) โดยแต่ละช่องของตารางจะเรียกว่า เซลล์ (Cell)

ภาพแสดงโครงสร้างตาราง

table model