title infor 01

 

การทำงานของเว็บไซต์

กระบวนการทำงานของเว็บไซต์จะมีลักษณะการทำงานแบบ Client / Server โดยมีโปรแแกรมเว็บเบวาร์เซอร์ ทางด้านฝั่งของ Client เป็นผู้ร้องขอบริการ และฝั่งทาง Server โดย Web Server เป้นผู้ให้บริการข้อมูลเว็บไซต์ ส่งไปยังผู้ร้องขอ (Client) และติดต่อผ่านทางโพรโตคอล HTTP