title infor 01

ประเภทของเว็บไซต์

ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นเว็บไซต์ได้มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทของเว็บไซต์ได้ดังนี้

1. เว็บท่า (Portal site) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเว็บวาไรตี้ (Variety web) เป็นเว็บที่รวมบริการต่าง ๆ ไว้มากมาย ประกอบด้วยเครื่องมือในการค้นหา มีลิงค์เชื่อมโยงหาเว็บที่มีความน่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น เว็บดูหนัง ฟังเพลง สุขภาพ เป็นต้น และยังมีแหล่งสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จึงมีลักษณะเป็นเว็บชุมชน (Community web ) อีกด้วย
2. เว็บข่าว (NEWS site) เป็นเว็บที่สร้างขึ้นด้วยองค์กรข่าวหรือสื่อสารมวลชน เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เป็นต้น หรือในบางหน่วยงาน เช่น กระทรวง ทบวง กรม ก็ใช้เว็บในลักษณะนี้สำหรับกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับสืบค้นข่าวสารในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ
3. เว็บข้อมูล (Information site) เป็นเว็บที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้อื่นที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมอีกด้วย
4. เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/ Marketing site) โดยส่วนใหญ่เป็นเว็บที่สร้างขึ้นด้วยองค์กรทางธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือหวังผลทางการค้า เนื้อหาส่วนใหญ่จะนำเสนอในด้านสินค้า บริการ ที่มุ่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ลูกค้า เพื่อกระตุ้นความสนใจให้มากยิ่งขึ้น
5. เว็บการศึกษา (Education site) เป็นเว็บทีสร้างขึ้นโดยสถานบัน หรือหน่วยงานทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ และยังรวมไปถึงเว็บที่มีลักษณะสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ด้วย เช่น เว็บสอนพิเศษ สอนเขียนโปรแกรม สอนทำอาหาร เป็นต้น
6. เว็บบันเทิง (Entertainment site) เป็นเว็บที่มุ่งจะนำเสนอ และให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับความบันเทิงทั่วไป เช่น ภาพยนต์ ดนตรี กีฬา เป็นต้น ลักษณะหน้าตาของเว็บประเภทนี้จะรูปแบบการสร้างความน่าสนใจมากกว่าเว็บประเภทอื่น ๆ มีอินเตอร์แอคทีปที่ตื่นตาตื่นใจ หรือใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชม
7. เว็บองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร (None-profit organization site) เป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่มีนโยบายในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เช่น สมาคม ชมรม มุลนิธิ มุ่งเน้นการนำเสนอสื่อ แนวทางในการสร้างสรรค์สังคมอยู่สุข ป้องป้องสิทธิมนุษยชน หรือรณรงค์ในเรื่องต่าง ๆ
8. เว็บส่วนตัว (Personal site) อาจจะจัดทำขึ้นคนเดียว กลุ่มบุคคล ครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เพื่อสิ่งที่สนใจร่วมกัน นำเสนอผลงาน โชว์ภาพถ่าย ถ่ายทอดประสบการณ์ หรือเป็นบันทึกประจำวัน