title infor 01

 

มีอะไรในเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

เว็บเพจ (Web Page) เป็นเอกสารแบบ Hypertext ที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และสื่อประสมอื่น ๆ เปรียบได้กับเนื้อหาในหนังสือ 1 หน้า

โฮมเพจ (Home Page) เป็นเว็บเพจ ที่ถูกออกแบบให้เป็นหน้าหลักและมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจอื่น ๆ เปรียบได้กับหนัาปกหนังสือ

เว็บไซต์ (Web Site) เป็นการรวบรวมเอาโฮมเพจ และทุก ๆ เว็บเพจที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันเข้าเป็นชุดเดียวกัน เปรียบได้กับหนังสือ 1 เล่ม