infor 01

title head 3

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
 • มาตรฐานที่ ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

title head 8

สาระที่ 2การออกแบบและเทคโนโลยี (ช่วงชั้น 3 ม. 4-6) สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ช่วงชั้น 3 ม. 4-6)
 1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
 2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
 3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
 5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการเทคโนโลยีสะอาด
 1. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเรือข่ายคอมพิวเตอร์
 4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เขียนโปรแกรมภาษา
 7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
 8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
 9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต
 10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
 12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ
 13. บอกข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

curi flowchart

title head 4 

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ที่มา และประโยชน์ของเว็บไซต์ รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ คุณลักษณะ และวิธีการนำข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์ การวางแผน การเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ปฏิบัติการวางแผน ออกแบบ รวบรวมข้อมูล สร้างเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการวางแผน การพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอผลงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำความพอเพียง

title head 5

 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของเว็บไซต์ได้
 2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการใช้งานว็บไซต์ได้
 3. นักเรียนสามารถบอกเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บไซต์ได้
 4. นักเรียนสามารถบอกที่มาและลักษณะของภาษา HTML ได้
 5. นักเรียนสามารถประโยชน์การใช้งานภาษา CSS ได้
 6. นักเรียนสามารถบอกเครื่องมือสำหรับสร้างเว็บเพจเบื้องต้นได้
 7. นักเรียนสามารถใช้คำสั่งสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ตามโครงสร้างพื้นฐานได้
 8. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML ควบคุมการแสดงผลข้อความบนหน้าเว็บเพจได้
 9. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง CSS ควบคุมการแสดงผลข้อความบนหน้าเว็บเพจได้
 10. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดของไฟล์ภาพในเว็บเพจได้
 11. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML ควบคุมการแสดงภาพบนหน้าเว็บเพจได้
 12. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง CSS ควบคุมการแสดงภาพบนหน้าเว็บเพจได้
 13. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML สร้างการเชื่อมโยงในรูปแบบข้อความและภาพได้
 14. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง CSS ควบคุมและเพิ่มคุณลักษณะของการเชื่อมโยงได้
 15. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML สร้างและจัดการตารางบนหน้าเว็บเพจได้
 16. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML จัดโครงสร้างหน้าเว็บเพจด้วยตารางได้
 17. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง CSS ควบคุมและเพิ่มความสวยงามตารางได้
 18. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML สร้างแบบฟอร์มบนหน้าเว็บเพจได้
 19. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง HTML สร้างและกำหนดส่วนรับข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ในฟอร์มได้
 20. นักเรียนสามารถบอกและใช้คำสั่ง CSS ควบคุมการสร้างและใช้งานฟอร์มได้
 21. นักเรียนสามารถอธิบายการเลือกเนื้อหา ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างเว็บไซต์ได้
 22. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม
 23. นักเรียนสามารถนำเสนอเว็บไซต์ที่่สร้างขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์
 24. นักเรียนสามารถประเมินผลงานการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ร่วมกับบุคคลอื่นได้

title head 6

แบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 8 หน่วย ดังนี้
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษา HTML และ CSS
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ข้อความในเว็บเพจ (Text)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รูปภาพในเว็บเพจ (Image)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เชื่อมโยงเว็บเพจ (Link)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ตารางและการจัดหน้าเว็บ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สร้างฟอร์มในเว็บเพจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ออกแบบและพัฒนางานเว็บไซต์แบบบูรณาการสาระ