unit 07

title head 1

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
  • มาตรฐานที่ ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

title head 3

การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบัน มีความนิยมในการสร้างเว็บเพจให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานเว็บมากขึ้น ซึ่งการสร้างให้เว็บเพจมีปฏิสัมพันธ์ได้นั้นจะต้องอาศัยการรับ - ส่งข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บเพจ โดยการใช้แบบฟอร์มมาช่วยในการสร้าง และจะต้องใช้โปรแกรมช่วยในการประมวลผลข้อมูลอีกด้วย ถ้าไม่แล้วแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นก็ไม่สามารถจะรับ - ส่งข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

title head 2

  1. บอกความหมายของแบบฟอร์มและอธิบายหลักการทำงานของแบบฟอร์มได้
  2. อธิบายรูปแบบการใช้คำสั่งในการสร้างฟิลด์รับข้อมูลชนิดต่าง ๆ ได้
  3. สามารถสร้างแบบฟอร์มในรูปแบบที่กำหนดให้ได้