unit 05

title head 3

การเชื่อมโยงเว็บเพจ หรือที่เรียกว่า การลิงค์ (Link) เป็นรูปแบบการกำหนดข้อความ หรือรูปภาพให้เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายปลายทางอื่น ๆ เช่น การเชื่อมไปยังเว็บเพจอื่น หรือเว็บไซต์อื่น ซึ่งการเชื่อมโยงเว็บนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างเอกสารแบบ HyperText และเป็นจุดเด่น จุดสำคัญของการสร้างเว็บไซ์

title head 2

  1. บอกความหมายของการเชื่อมโยงเว็บเพจและประโยชน์ที่ได้จากการเชื่่อมโยงได้
  2. อธิบายส่วนประกอบของการเชื่อมโยงได้
  3. สามารถกำหนดจุดเชื่อมโยงได้ตามที่กำหนดให้
  4. สามารถสร้างการเชื่อมโยงในเว็บเพจ นอกเว็บเพจ ได้ตามที่กำหนดให้